Beilervaart webDoor drie buurtgenoten is in 2014 een werkgroep gevormd aan de Beilervaart. Van oudsher zijn bewoners aan de Beilervaart gewend om naar elkaar om te zien. De alleroudsten kunnen daar nog over vertellen. Door verhuizingen, ruilverkaveling en het wegtrekken van families wonen boeren, burgers en buitenlui nu door elkaar. Toch willen de bewoners zich op de toekomst voorbereiden.
Geïnspireerd door het dorpenoverleg en de Denktank acties is het idee opgevat verder te kijken naar wat er aan de Beilervaart leeft en welke talenten uitgewisseld kunnen worden.
Om te beginnen zijn gesprekken gevoerd met 60-plussers thuis. Dit om een indruk te krijgen welke wensen en ideeën er zijn. Wil men zolang mogelijk hier blijven wonen? Wat is hiervoor nodig en heeft men iets te bieden of te vragen aan de mede-bewoners. Deze gesprekken zijn gevoerd door vrijwilligers. Met de gegevens die daaruit zijn naar voren kwamen worden door de werkgroep groepsgesprekken gevoerd met alle buurtbewoners. Deze groepsgesprekken zijn nagenoeg afgerond. De resultaten worden nu besproken en in daden omgezet.
De buurtvereniging ondersteunt het initiatief en is behulpzaam bij de opzet van eenvoudige website fondsenwerving en heeft het Trefpunt ter beschikking gesteld voor bijeenkomsten.