BuurtinitiatievILC Logoen voor ouderen in Keulen door Ger Tielen

Het artikel op bovengenoemde website gaat over hoe in Keulen gereageerd wordt op hoe men reageert op het ideaal van langer zelfstandig wonen door senioren en hoe men beleidsmoe is in de Duits zorginstellingen. Men zet in op dialoog en samenwerking tussen mensen van verschillende leeftijden. En voorbeelden over allerlei senioreninitiatieven. De moeite waard om te lezen.

Notitie over de dialoog op lokaal niveau met ouderen.

Trefwoorden:
Particulier initiatief van en voor ouderen,
Samenredzaamheid,
Nieuwe sociale netwerken,
Concrete aanpak.

1. Waarom is samenredzaamheid belangrijk?

Het aantal 65–plussers neemt hand over hand toe .Veel van hen zijn relatief gezond, voelen zich gelukkig en kunnen zich goed redden. Bij het stijgen der jaren neemt de kans op een chronische aandoening toe en gaan fysieke belemmeringen zich aandienen. Mensen worden dan kwetsbaarder.
Het Noorden kampt met vergrijzing. Het aantal kwetsbare ouderen is hier relatief hoger dan elders in Nederland. In Noord-Nederland moeten dus alle zeilen worden bijgezet om de zorg voor kwetsbare ouderen veilig te stellen. Het NPO, in onze regio geleid door Prof Slaets, draagt daar veel bouwstenen voor aan.

Het tijdschrift Gerōn schrijft in septembernummer over krimp. Veel aandacht gaat uit naar de situatie in het Noorden. Het is zeer de moeite waard om dit nummer te lezen. Door meerdere schrijvers aan het woord te laten wordt krimp van verschillende kant benaderd: de kansen en de bedreigingen; de rol van burgers en van de overheid. Maar vooral dat krimp alleen niet bepalend is voor de kwaliteit van het leven in een krimpend dorp. Vergrijzing en ontgroening zorgen niet voor leegloop van een dorp.

Gezond en wel ouder worden in Noord-Nederland: kansen voor toenemende participatie

Onder andere professor Inge Hutter van de RUG komt aan het woord. Zij meldt de eerste bevindingen van het burgerinitiatief Denktank60+Noord dat streeft naar welbevinden en actieve participatie van ouderen in dorpen en wijken.

“De Denktank neemt initiatieven voor dit soort groepsdiscussies. Focusgroep discussies zijn een onderzoeksmethode om informatie op wetenschappelijke wijze te verzamelen. …De eerste bevindingen wijzen ook op frustraties over het omgaan met de overheid en zorginstituties, maar tegelijkertijd lijkt men ook terug te willen vallen op diezelfde instituties. … Het belang van de Denktank60+ lijkt hier niet zo zeer gelegen in het vergroten van activiteiten en zelforganisatie op zich, maar meer om de vraag hoe deze in te zetten en vorm te geven bij de uitdagingen van de toekomst en de creatieve kracht van deelnemers te ondersteunen.”

Ook is in dit nummer van Gerōn een interview met Max van den Berg te lezen. Hij zegt onder andere: Een voordeel van krimp is dat er steeds meer initiatieven vanuit de bevolking zelf ontstaan.”