bi award

5 oktober 2016
 ‘Older people as co-creators of education and research programs in nursing and gerontology’

Op het Nursing Congress in Rotterdam (rotterdam2016.eu), waaraan vanuit het lectoraat Innoveren met Ouderen van Hogeschool Windesheim heel mooie bijdragen zijn geleverd, heeft dr. Jan Jukema - namens co-auteurs Jacqueline van Alphen (living lab Assendorp), Jacques Becht (klankbordgroep) Margreet van der Cingel, Anjo Geluk-Bleumink (Denktank60+Noord), Geraldine Visser, Carolien Smits - de Best Innovation Award in ontvangst mogen nemen. De Award, gekozen uit 37 andere inzendingen, werd uitgereikt door Sonja Kersten, directeur van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden.

optijddedrempelweghalenvoorwebInzicht in het bewustzijn over het preventief aanpassen van de woonsituatie om langer thuis te kunnen wonen

Rijksuniversiteit Groningen / Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Auteurs

Dr. Debbie Lager
Dr. Aleid Brouwer
Prof. dr. ir. George de Kam
Dr. Eva Kibele

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgave

15 juli 2016

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzocht hoe bij ouderen het bewustzijn verloopt dat het wenselijk dan wel noodzakelijk is om na te denken over hun woonsituatie om langer thuis te kunnen wonen en hoe dit bewustzijn gestimuleerd kan worden. De nadruk van dit onderzoek ligt op oudere woningbezitters. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een enquête (4049 cases), 9 diepte-interviews met oudere woningbezitters en een focusgroep met 15 experts op het gebied van langer zelfstandig wonen. Denktank 60+ Noord heeft meegewerkt aan dit onderzoek.

Het rapport is hier te downloaden (pdf):

Lager Brouwer De Kam Kibele (2016) Op tijd de drempel wegnemen

beteroud2Op 2 juni zijn de ouderenwerkplaatsen van BeterOud van start gegaan. In de werkplaatsen worden projecten van het NPO onder de loep genomen. Vanuit ouderenperspectief wordt gekeken wat goed werkt in de projecten en wat gedeeld moet worden met de ouderen in Nederland. En welke aanbevelingen ouderen mee willen geven aan professionals die werkzaam zijn in de zorg.

Er zijn 3 werkplaatsen met elk een eigen thema:

  1. Voorbereiden op de toekomst
  2. Zelfstandig thuis blijven wonen met beperkingen
  3. Opname in het ziekenhuis en weer naar thuis (transmurale zorg)

In de werkplaatsen nemen 5 tot 8 ouderen plaats die interesse of affiniteit hebben met het onderwerp.

De werkplaats van 2 juni stond in het teken van de overgang van huis naar het ziekenhuis en weer terug naar huis. Miranda Wesselink, beleidsadviseur van de PCOB, begeleidde de werkplaats. Hiervoor zijn een vijftal enthousiaste, actieve en betrokken ouderen uit het hele land naar Utrecht gekomen. Het werd al snel duidelijk dat ze willen dat de stem van de ouderen veel meer gehoord wordt: 'we moeten starten om ouderen serieus te nemen.'

Wat een van de aanwezigen heel mooi verwoordde: 'met het betrekken van de ouderen haal je geen vijand in huis maar een vriend!'

Transmuralezorg

De aanwezigen hadden thuis een viertal projecten bekeken die gericht zijn op het verbeteren van de overgang van huis naar het ziekenhuis vanuit het perspectief van ouderen. Bij deze projecten wordt gekeken naar de informatie die wordt gegeven voorafgaand aan de opname, de screening van risico’s die de opname voor ouderen met zich meebrengt, de wijze waarop familie en mantelzorgers worden betrokken bij de opname en het voorbereiden van de terugkeer naar huis.
'Als transmurale zorg succesvol wil zijn, moeten de ouderen en de mantelzorgers in het voortraject al geïnformeerd worden over deze vorm van zorg. Goede schriftelijke informatievoorziening voor zowel de cliënt als de naasten bij terugkeer naar huis is onontbeerlijk. En daar ontbreekt het nog wel aan bij de verschillende projecten. Daarnaast moet de rol van de huisarts duidelijker worden. Weet de huisarts dat zijn cliënt opgenomen is? En weer ontslagen wordt? Deelt de huisarts de informatie uit het ziekenhuis met de oudere en naasten?'
Tussen juni en september komen de deelnemers van de werkplaats 4 keer bij elkaar. In de volgende bijeenkomst worden 5 nieuwe projecten onder de loep genomen en worden de projecten niet alleen bekeken vanuit ouderenperspectief, maar ook getoetst aan de hand van een concrete casus.

Lees verder
• Alles over transmurale zorg
• 9 tips voor ouderen

bron: Nieuwsbrief 9 juni 2016 van Beter Oud