dorpscoop Hollandsche veld 211x159px

Dorpscoöperatie Hollandscheveld krijgt haar dorpsregisseur

De gemeente Hoogeveen maakt van het burgerinitiatief in Hollandscheveld, om een dorpscoöperatie Zorg en Welzijn op te richten, een pilot. Deze pilot kan als voorbeeld dienen voor andere wijken en dorpen in de gemeente. De initiatiefnemers in Hollandscheveld zijn zeer tevreden met deze stap en beschouwen deze keuze als een steun in de rug voor het initiatief. De initiatiefnemers en de gemeente zullen in de pilot samen optrekken.

Dorpsregisseur regelt ondersteuningstaken

In het overleg tussen wethouder Jan Steenbergen en de initiatiefnemers van de dorpscoöperatie i.o. is afgesproken dat de dorpscoöperatie een eigen dorpsregisseur krijgt. Deze dorpsregisseur gaat in Hollandscheveld de ondersteuningstaken, die de gemeente met ingang van 1 januari 2015 vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning krijgt, zelfstandig regelen. Verder zorgt de dorpsregisseur voor de inzet van vrijwilligers, die zich voor allerlei klussen beschikbaar hebben gesteld. De gedachte achter deze opzet is dat door deze kleinschalige aanpak de zorgbehoevende inwoners in Hollandscheveld met zo min mogelijk papieren rompslomp sneller en beter de noodzakelijke ondersteuning en zorg kunnen krijgen. Gemeente en initiatiefnemers van de dorpscoöperatie i.o. gaan de pilot nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij zorgverzekeraar Achmea en bij zorgaanbieders. De gemeente en de initiatiefnemers willen bespreken hoe de dorpsregisseur eventueel kan samenwerken met de wijkverpleegkundige die de verzorging en verpleging indiceert.

dtlogo211x159px70procdekking
Netwerk Drenthe en Nw Overijssel is medio 2013 van start gegaan met een kerngroep van 3 leden van Denktank 60+ Noord. De deelnemers zijn ouderen uit Drenthe (een enkele uit Overijssel), die betrokken zijn bij ouderenorganisaties en andere activiteiten van/voor ouderen, ook ouderen die geïnteresseerd zijn in de thema’s van de Denktank en geen deel uitmaken van een ouderen -organisatie. Het Netwerk staat open voor alle belangstellenden. Standplaats: Beilen.

Na enkele verkennende bijeenkomsten is gekozen voor de cursus 80 in 30 in twee dagdelen: 35 enthousiaste deelnemers, een zinvolle cursus.

In 2013 zijn 3 bijeenkomsten gehouden, in 2014  4. Voortbouwend op de cursus en met het oog op lokale initiatieven: activiteiten van ouderen voor kwetsbare ouderen, aangepast aan de eigen cultuur, situatie en mogelijkheden binnen de wijk, het dorp of de leefgemeenschap. Spier, Vledderveen, Rolde, Emmen (Noord en Emmermeer), Beilervaart, De Monden, Eesveen, Eelde-Paterswolde en de Coöperatie Hollandscheveld zijn onder meer de revue gepasseerd, waarbij altijd het doel, de opzet, de aanpak, en de af- en aanraders aan bod kwamen, evenals tips op basis van de eigen ervaring. Ook de organisatoren en uitvoerders kwamen aan het woord, de samenwerking tussen de diverse partijen; vrijwilligers en professionals. De rol van de gemeente(n). In elke bijeenkomst is er tijd voor discussie, het uitwisselen van ervaringen.

En verder

In heel Drenthe zijn initiatieven gaande, heel verschillend en in diverse stadia. We leren van elkaar, geven informatie en tips en informeren de deelnemers ook tussen de bijeenkomsten door. Tijdens de Netwerkbijeenkomsten komen ook andere thema’s aan bod: ouderenvriendelijke wijk/buurt bijvoorbeeld of een inleiding van prof. Joris Slaets (RuG) over ‘welbevinden’ als kernbegrip voor ouderen.

In 2015 zullen er opnieuw 4 bijeenkomsten gehouden worden van het Netwerk Drenthe.  De data: 20/02, 29/05, 04/09 en 27/11 (van 10.00 – 12.30 uur in Beilen). Informatie bij Anjo Geluk ()

dtlogo211x159px70procdekking
Samen redzaamheid door zelforganisatie van en voor ouderen in dorpen en wijken in Noord Nederland


Waarom is dat belangrijk?

Burgermacht op eigen kracht
 In dorpen en wijken, vooral buiten de Randstad, worden steeds meer burgerinitiatieven aangetroffen. Daar krijgt de participatiemaatschappij vorm en dynamiek. Van onder op. Ouderen roeren zich ook door op eigen kracht lokale initiatieven op te zetten. Niet omdat het moet, maar omdat zij het zelf willen, voor nu en later.
Voor de deelnemers aan die initiatieven is het belangrijk dat zij de zeggenschap hebben over de activiteiten die zij ondernemen. Het werkt demotiverend als de gemeente de regie overneemt.
Succesfactoren zijn, naast eigen zeggenschap, een schouderklopje van de burgemeester en de kleine schaal, zodat de menselijke maat kan worden gekoesterd.

Bron: Burgermacht op eigen kracht; onderzoek naar burgerparticipatie in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau maart 2014


Wat doet de Denktank?

  • geeft een impuls aan de opzet van lokale initiatieven van en voor ouderen in dorpen en wijken
  • houdt regionale participatie vraagbaken in de lucht
  • organiseert regionale netwerken van ouderen die zich inzetten voor actieve maatschappelijk en van daaruit lokale initiatieven opzetten
  • biedt cursussen die bijdragen aan de bewustwording van ouderen; zie cursus 80 in 30