logo DenktankAndersOUDHierbij willen we u uitnodigen voor de gecombineerde bijeenkomst van REGIOTAFEL DRENTHE en PLATFORM DRENTHE-NW OVERIJSSEL op vrijdag 8 november a.s. van 10 uur tot 13.00 uur. Locatie: Karspelhof, Hofstraat 19, 9411 LB Beilen.

Gezond ouder worden in de publieke ruimte

Het thema gaat over je voorbereiden op ouder worden in de publieke ruimte. Wat betekent gezondheid voor u in de omgeving waar u woont en leeft (publieke ruimte). Wat helpt; wat zijn belemmeringen en wat heeft u concreet nodig om prettig in uw omgeving te kunnen leven?
--> Ter voorbereiding vragen we u een plaatje/kaartje mee te nemen - bijvoorbeeld uit een tijdschrift of krant - dat voor u gezondheid in uw omgeving illustreert.

Inleiders:

Thomas Steensma van Adema-architecten. Hij zal een presentatie houden vanuit het model positieve gezondheid, dat hij vertaald heeft naar waarden die voor gezondheid in de publieke omgeving van Delfzijl gelden.

Dennis van Heteren van de gemeente Emmen. Hij houdt zich bezig met de invulling van de Omgevingswet waarvan gezondheid een steeds belangrijker facet is. Hij zal toelichten hoe ze vanuit de Emmense werktafel gezondheid hiermee samen met professionals een eerste start hebben gemaakt.

We praten u ook bij over landelijke en regionale ontwikkelingen: de Raad van Ouderen en het Pact van de Ouderenzorg.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om uw ervaringen, tips en ideeën te delen!
Voor koffie, thee en een broodje wordt gezorgd.

Wilt u zich vóór 1 november a.s. aanmelden? Gasten zijn welkom en als u deze brief wilt verspreiden in uw netwerk: GRAAG! We hopen u te zien op 8 november !

Neem voor vragen en uw aanmelding contact op met Nanuschka Csonka-de Wolf van Anders Oud 2030, , 050-8003245

Download hier de volledige uitnodiging (pdf)

dtlogo211x159pxOuder worden willen we allemaal, maar de meesten van ons noemen zichzelf niet graag oud. In de cursus Oud worden, hoe dan? gaan we in zes bijeenkomsten aan de slag met ouder worden. Elke bijeenkomst duurt ongeveer twee uur.
De cursus Ouder worden, hoe dan? is een activiteit waar persoonlijke verrijking, geestelijk actief zijn, gezelligheid en ontmoeting samen komen en centraal staan.

De cursus wordt georganiseerd door Denktank 60+ Noord; u leest er alles over in de bijlage.

Wilt u deze e-mail verspreiden in uw netwerk? Graag!
Met een hartelijke groet.
Ans Stoker, Mieke Sol en Anjo Geluk

logo raadvanouderenv2Er is een brede maatschappelijke beweging nodig die leidt tot nadenken over ouder worden en je daarop voorbereiden. Behalve ouderen zelf kunnen ook de nationale overheid, provinciale en lokale overheden hierbij een belangrijke rol spelen, evenals maatschappelijke organisaties, private partijen als pensioenfondsen, woningcorporaties en zorgverzekeraars en ouderenorganisaties. Dat schrijft de Raad van Ouderen in een advies aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Breed in de samenleving betekent voor de Raad dat het nadenken over de toekomst als het ware onderdeel vormt van onze sociaal-culturele omgeving en dat we het normaal vinden om zelf na te denken over wat we later willen, of om mensen hierover te bevragen. Lees het rapport hier (pdf).

Voorbereiden op ouder worden
In het kader van het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg heeft de minister de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over ‘Voorbereiden op ouder worden’. De minister onderkent de urgentie van bewustwording over voorbereiden op het ouder worden, en stelt de vraag hoe dat het beste kan worden gedaan. De Raad vindt het net als de minister belangrijk dat mensen zich bewust worden van de veranderingen die bij het ouder worden horen en dat ze zich daar actief op voorbereiden, maar benadrukt dat deze bewustwording de hele samenleving raakt en niet alleen ouderen en hun directe omgeving.

Cultuuromslag
‘Komende generaties ouderen worden anders oud. De ouderen van nu zijn anders dan die van twintig tot dertig jaar geleden. Ook verandert de rol van de overheid. De burger moet meer zelf doen, maar moet daar ook toe worden aangezet’, schrijft de Raad van Ouderen. De Raad is dan ook van mening dat meer structurele inbedding van de vraag hoe je je goed voorbereidt op het ouder worden noodzakelijk is, zodat individuen en organisaties zich bewust worden van het belang daarvan. De Raad realiseert zich dat dit bewustwordingsproces alle kenmerken van een cultuuromslag heeft en mogelijk een generatie of meer gaat duren.

Aandacht voor diversiteit
In het advies beantwoordt de Raad van Ouderen verder enkele specifieke vragen over de bewustwording. Leeftijd speelt volgens de Raad een beperkte rol wanneer ouderen gaan nadenken over ouder worden. Dat moment is meer gebonden aan belangrijke persoonlijke gebeurtenissen, zoals uithuisgaande kinderen, geboorte kleinkinderen, ontslag, ziekte of wijziging woonsituatie. Vooral de naaste omgeving en mensen en organisaties met wie ouderen al contact hebben, kunnen hen aanzetten na te denken over de volgende levensfase. Wat de toon van de boodschap betreft, pleit de Raad voor een eigen aanpak voor verschillende doelgroepen, zoals overheden, private partijen, seniorenorganisaties en individuele burgers. Voor de boodschap voor ouderen adviseert de Raad onder meer die positief te formuleren en te wijzen op mogelijkheden, ouderen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, aandacht te hebben voor diversiteit en aan te sluiten op waar mensen op dat moment aan toe zijn.

Het adviesrapport is aangeboden aan minister Hugo de Jonge en gaat integraal mee als bijlage bij zijn Kamerbrief over voortgangsrapportage programma langer thuis. Deze rapportage wordt 2 juli 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Noot voor de redactie.
Voor meer informatie over dit persbericht en toezending van het hele adviesrapport van de Raad van Ouderen, kunt u contact opnemen met Jan Willem Bloemen, communicatieadviseur Raad van Ouderen op 06-15149907.