Anjo Geluk 300x261' Doe mee in de samenleving, dat houd je gezond'

Wonen, welzijn en zorg zijn voor iedereen belangrijk. Zeker voor ouderen, zo vertellen Anjo Geluk en Mieke Sol: ‘Gezondheid krijgt met het ouder worden een andere dimensie en er ontstaan andere behoeften.’ Beide senioren doen mee in de samenleving. Zij denken en praten mee op beleidsniveau over woon-, welzijns- en zorgvraagstukken. Dit doen zij o.a. in de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en Denktank 60+ Noord. In een interview vertellen zij waarom ouderenparticipatie naast eigen regie en een sociaal netwerk belangrijk is.

Voorbereiden op de toekomst
‘Ouderen moeten zelf aan het werk en zich voorbereiden op het ouder worden. De samenleving verandert en als je ouder wordt, ben je vaak kwetsbaarder. Wees je daar bewust van en denk erover na. Welke gevolgen kan dat hebben? Ouderen moeten hun eigen verantwoordelijkheid daarin op zich nemen en niet achteroverleunen’, zo bepleiten Mieke en Anjo. ‘Bij het ouder worden is het goed om je af te vragen wat je eigen bijdrage is aan je eigen gezondheid en – breder – in de samenleving. Daar hoort zeker bij dat je je sociale netwerk op orde hebt, dat je weet hoe het zorgstelstel in elkaar steekt, dat je kijkt hoe je woont en dat je werkt aan je gezondheid’.

Hoe bereiden Anjo en Mieke zich voor?
‘Ouderen doen gewoon mee in de samenleving en moeten daarom meewerken aan een – óók voor ouderen – waardevol resultaat van besluiten die genomen worden. Besluiten op gebieden als wonen, zorg en welzijn raken ouderen en daarom moet je als oudere blijven meedenken en meedoen; participeren! Wij doen dat door het ouderen-perspectief in te brengen in verschillende organisaties en overleggen.’

Anjo: ‘Ik ben voorzitter van de Denktank 60+ Noord, lid van het bestuur en de projectgroep van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en lid van de Raad van Ouderen die de minister van VWS gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die ouderen aangaan. Ik ben ook voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van een brede zorgorganisatie. Zo doe ik mee en blijf ik betrokken – én van waarde – voor de samenleving. Dat is ook leuk om te doen. Niet altijd natuurlijk, maar ik vind het belangrijk om waar het kan ook het ouderenperspectief in te brengen, te duiden. En niet te vergeten om samen te werken met mensen die jonger zijn. Daardoor wordt er op beleidsniveau gepraat met ouderen en niet over ouderen. En dat draagt bij aan kwaliteit van leven. Ik vind dit eigenlijk heel gewoon; het geeft ook voldoening.’


Mieke Sol 300x216Mieke: ‘Ik ben lid van het kernteam van de Denktank 60+ Noord, de Alliantie Drentse zorg met Ouderen, lid WMO-raad van Midden- Drenthe, de belangenorganisatie Senioren van Nu en betrokken bij Platform Pouwer voor ouderenparticipatie in Noord-Nederland’. Actief zijn in de samenleving houdt mij gezond en ik vind het belangrijk om aan ouderen van nu en toekomstige ouderen duidelijk te maken dat zij zelf een belangrijke factor zijn als het gaat om hun gezondheid en kwaliteit van leven’.

‘En natuurlijk’, zo zeggen beide participerende dames, ‘hebben wij een goed netwerk en wij zijn bekend met het zorgstelsel. Dat is een voorwaarde bij gezond oud worden. In alle organisaties waarin we participeren, vertegenwoordigen we een grote achterban.’

Training ouderenparticipatie
Mede dankzij de inspanning van Anjo en Mieke is er voor ouderen die willen meedoen een basistraining over ouderenparticipatie opgezet. Meedoen met deze training kan niet meer. De belangstelling is groot en waarschijnlijk komt er een herhaling. Heeft u belangstelling, dan kunt u dit hier kenbaar maken.

Ook is een serie themabijeenkomsten in voorbereiding, die specifiek gaan over ouderenparticipatie. Netwerkstructuren zijn blij met instroom van senioren die kennis en vaardigheden hebben en zo een goede bijdrage kunnen leveren. Op de websites van de Denktank en de Alliantie (zie hieronder) vind u de meest actuele informatie hierover.

Wat doet de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen?
De Alliantie Drentse zorg met Ouderen is een netwerk waarin ouderen, aanbieders van wonen, welzijn en zorg, woningbouwcorporaties, twaalf Drentse gemeenten, provincie, Zilveren Kruis en twee kennisinstellingen afstemming zoeken en afspraken maken over integrale, persoonsgerichte ondersteuning en zorg voor en met ouderen. De diverse sectoren binnen de Alliantie worden vertegenwoordigd door: Denktank 60+ Noord, HZD, Netwerk Welzijn Drenthe, Icare, VDG, Domesta, Trendbureau Drenthe, Proscoop, Zilveren Kruis en CMO STAMM.

Wat doet de Denktank 60+ Noord?
De Denktank bestaat uit ouderen die op allerlei manieren participeren in de samenleving en meedenken en doen over wonen, welzijn en zorg in het noorden van Nederland. Ook samen met jongeren, bijvoorbeeld in het onderwijs. De Denktank kijkt met een blik vanuit de dagelijkse werkelijkheid naar beleidsvoorbereiding en -beslissingen die ouderen raken. Denktank 60+ Noord heeft in de Alliantie een belangrijke plek en een heldere rol: inbreng van oudere burgers.

Wat doet Proscoop?
Proscoop vindt dat er meer aandacht moet komen voor gezondheid: een sterke basis voor gezondheid creëren we door in te zetten op veerkracht en door te denken in perspectieven. Daarom participeren we in de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen samen met andere betrokken instanties op het gebied van ouderenzorg. Wij praten niet alleen over de ouderen, maar zeker ook mét deze belangrijke doelgroep. Voor meer informatie over ouderenparticipatie in Drenthe kun je terecht bij onze adviseur Elisabeth Floor.

Meer informatie