Denktanklogo300x87pxWe zijn heel blij met de nieuwe mensen die de denktank komen versterken en die inmiddels actief zijn in de kerngroep van de Denktank.

Mariet Uneken, Geesje Nijhof en Ria van Loon

denken en werken met ons samen om de doelen en  activiteiten  te realiseren. Zie ook Over ons / Leden Denktank.

Vanwege de actuele corona omstandigheden en beperkingen kan ook de Denktank60+Noord nu noodgedwongen alleen digitaal communiceren.

logo raadvanouderenOuderen staan onvoldoende stil bij wat hun leven zinvol maakt

Veel ouderen zijn zich niet bewust van wat hun leven zinvol maakt. Dat schrijft de Raad van Ouderen in een advies over zingeving en eenzaamheid dat vandaag is overhandigd aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie had de Raad gevraagd te adviseren over de vraag ‘Hoe maken we zingevingsvragen en- activiteiten laagdrempeliger en toegankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen?’ In het advies somt de Raad van Ouderen dertien punten op die het leven zinvol maken voor ouderen. Veel ouderen noemen het gezinsleven en de verbinding met dierbaren als eerste. Ook zorg, zowel mantelzorg als zorg voor kleinkinderen en huisdieren, wordt veel genoemd. Verder geven ouderen aan het zinvol te vinden bijdragen te kunnen leveren aan de samenleving door vrijwilligerswerk of bestuurswerk. Ook willen zij iets achterlaten voor volgende generaties zoals een stamboom, kunst en het beschermen van oude ambachten. En vanzelfsprekend maken het vermogen om zelf richting te geven aan hun leven en het zien van nieuwe mogelijkheden in de nieuwe levensfase, het leven voor ouderen zinvol.

Lees hier het document Advies Raad van Ouderen - Zingeving van November 2019

Zingeving

Belangrijk punt dat de Raad van Ouderen meeneemt in zijn advies is dat niet iedereen de juiste woorden kan vinden voor wat een zinvol leven is. Bovendien blijkt dat veel ouderen zich onvoldoende voorbereiden op het ouder worden én dat de omgeving hen daar ook niet bij helpt. De Raad pleit er daarom onder meer voor om in plaats van zingeving woorden te gebruiken als ‘levensvragen’ en ‘Wat maakt het leven voor jou zinvol’. ‘Het is van belang dat de termen aansluiten bij de leefwereld van verschillend doelgroepen. Van ‘waar word je blij van?’ tot ‘levenskunst’. Ook pleit de Raad voor campagnes over de realiteit van ouder worden en voorbereiding op de derde en vierde fase. ‘Het inzicht van de oudere zelf is de belangrijkste katalysator voor een zinvol bestaan.’

Onontgonnen gebied

Zingeving is volgens de Raad van Ouderen nog grotendeels onontgonnen gebied in het bewustzijn van eerstelijnszorg, zorgverzekeraars, media en samenleving. De Raad doet dan ook aanbevelingen om dat te verbeteren: besteed in onderwijs en opvoeding meer aandacht aan persoonsontwikkeling en burgerschap, zorg voor aandacht voor zingeving in de opleiding en nascholing van huisartsen en andere professionals en zet buurtprojecten op met woonvormen voor gelijkgestemden en technologie op maat. Ook adviseert de Raad mantelzorgers en zorgvrijwilligers adequaat te ondersteunen bij rouwverwerking en geestelijke zorg en aandacht te hebben voor mensen met een lage sociaaleconomische status en andere bijzondere groepen. De Raad van Ouderen adviseert ten slotte te investeren in deze interventies en onderzoek te doen naar de effectiviteit daarvan. De Raad verwacht dat veel interventies zichzelf terugverdienen: ‘Meer aandacht voor levensvragen bij ouderen verbetert hun welbevinden en kan daardoor de zorgkosten in de toekomst mogelijk doen afnemen.’ Noot voor de redactie. Voor meer informatie over dit persbericht en toezending van het hele adviesrapport van de Raad van Ouderen, kunt u contact opnemen met Jan Willem Bloemen, communicatieadviseur Raad van Ouderen op 06-15149907.

logo DenktankAndersOUDHierbij willen we u uitnodigen voor de gecombineerde bijeenkomst van REGIOTAFEL DRENTHE en PLATFORM DRENTHE-NW OVERIJSSEL op vrijdag 8 november a.s. van 10 uur tot 13.00 uur. Locatie: Karspelhof, Hofstraat 19, 9411 LB Beilen.

Gezond ouder worden in de publieke ruimte

Het thema gaat over je voorbereiden op ouder worden in de publieke ruimte. Wat betekent gezondheid voor u in de omgeving waar u woont en leeft (publieke ruimte). Wat helpt; wat zijn belemmeringen en wat heeft u concreet nodig om prettig in uw omgeving te kunnen leven?
--> Ter voorbereiding vragen we u een plaatje/kaartje mee te nemen - bijvoorbeeld uit een tijdschrift of krant - dat voor u gezondheid in uw omgeving illustreert.

Inleiders:

Thomas Steensma van Adema-architecten. Hij zal een presentatie houden vanuit het model positieve gezondheid, dat hij vertaald heeft naar waarden die voor gezondheid in de publieke omgeving van Delfzijl gelden.

Dennis van Heteren van de gemeente Emmen. Hij houdt zich bezig met de invulling van de Omgevingswet waarvan gezondheid een steeds belangrijker facet is. Hij zal toelichten hoe ze vanuit de Emmense werktafel gezondheid hiermee samen met professionals een eerste start hebben gemaakt.

We praten u ook bij over landelijke en regionale ontwikkelingen: de Raad van Ouderen en het Pact van de Ouderenzorg.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om uw ervaringen, tips en ideeën te delen!
Voor koffie, thee en een broodje wordt gezorgd.

Wilt u zich vóór 1 november a.s. aanmelden? Gasten zijn welkom en als u deze brief wilt verspreiden in uw netwerk: GRAAG! We hopen u te zien op 8 november !

Neem voor vragen en uw aanmelding contact op met Nanuschka Csonka-de Wolf van Anders Oud 2030, , 050-8003245

Download hier de volledige uitnodiging (pdf)