dtlogo211x159pxOuder worden willen we allemaal, maar de meesten van ons noemen zichzelf niet graag oud. In de cursus Oud worden, hoe dan? gaan we in zes bijeenkomsten aan de slag met ouder worden. Elke bijeenkomst duurt ongeveer twee uur.
De cursus Ouder worden, hoe dan? is een activiteit waar persoonlijke verrijking, geestelijk actief zijn, gezelligheid en ontmoeting samen komen en centraal staan.

De cursus wordt georganiseerd door Denktank 60+ Noord; u leest er alles over in de bijlage.

Wilt u deze e-mail verspreiden in uw netwerk? Graag!
Met een hartelijke groet.
Ans Stoker, Mieke Sol en Anjo Geluk

logo raadvanouderenv2Er is een brede maatschappelijke beweging nodig die leidt tot nadenken over ouder worden en je daarop voorbereiden. Behalve ouderen zelf kunnen ook de nationale overheid, provinciale en lokale overheden hierbij een belangrijke rol spelen, evenals maatschappelijke organisaties, private partijen als pensioenfondsen, woningcorporaties en zorgverzekeraars en ouderenorganisaties. Dat schrijft de Raad van Ouderen in een advies aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Breed in de samenleving betekent voor de Raad dat het nadenken over de toekomst als het ware onderdeel vormt van onze sociaal-culturele omgeving en dat we het normaal vinden om zelf na te denken over wat we later willen, of om mensen hierover te bevragen. Lees het rapport hier (pdf).

Voorbereiden op ouder worden
In het kader van het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg heeft de minister de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over ‘Voorbereiden op ouder worden’. De minister onderkent de urgentie van bewustwording over voorbereiden op het ouder worden, en stelt de vraag hoe dat het beste kan worden gedaan. De Raad vindt het net als de minister belangrijk dat mensen zich bewust worden van de veranderingen die bij het ouder worden horen en dat ze zich daar actief op voorbereiden, maar benadrukt dat deze bewustwording de hele samenleving raakt en niet alleen ouderen en hun directe omgeving.

Cultuuromslag
‘Komende generaties ouderen worden anders oud. De ouderen van nu zijn anders dan die van twintig tot dertig jaar geleden. Ook verandert de rol van de overheid. De burger moet meer zelf doen, maar moet daar ook toe worden aangezet’, schrijft de Raad van Ouderen. De Raad is dan ook van mening dat meer structurele inbedding van de vraag hoe je je goed voorbereidt op het ouder worden noodzakelijk is, zodat individuen en organisaties zich bewust worden van het belang daarvan. De Raad realiseert zich dat dit bewustwordingsproces alle kenmerken van een cultuuromslag heeft en mogelijk een generatie of meer gaat duren.

Aandacht voor diversiteit
In het advies beantwoordt de Raad van Ouderen verder enkele specifieke vragen over de bewustwording. Leeftijd speelt volgens de Raad een beperkte rol wanneer ouderen gaan nadenken over ouder worden. Dat moment is meer gebonden aan belangrijke persoonlijke gebeurtenissen, zoals uithuisgaande kinderen, geboorte kleinkinderen, ontslag, ziekte of wijziging woonsituatie. Vooral de naaste omgeving en mensen en organisaties met wie ouderen al contact hebben, kunnen hen aanzetten na te denken over de volgende levensfase. Wat de toon van de boodschap betreft, pleit de Raad voor een eigen aanpak voor verschillende doelgroepen, zoals overheden, private partijen, seniorenorganisaties en individuele burgers. Voor de boodschap voor ouderen adviseert de Raad onder meer die positief te formuleren en te wijzen op mogelijkheden, ouderen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, aandacht te hebben voor diversiteit en aan te sluiten op waar mensen op dat moment aan toe zijn.

Het adviesrapport is aangeboden aan minister Hugo de Jonge en gaat integraal mee als bijlage bij zijn Kamerbrief over voortgangsrapportage programma langer thuis. Deze rapportage wordt 2 juli 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Noot voor de redactie.
Voor meer informatie over dit persbericht en toezending van het hele adviesrapport van de Raad van Ouderen, kunt u contact opnemen met Jan Willem Bloemen, communicatieadviseur Raad van Ouderen op 06-15149907.

Voorblad MeeraandachtZonMw-sgnalement Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis Kiezen voor zorg met betere uitkomsten voor de oudere patient.
Lees hier het volledige artikel (pdf, 10 Mb) - volgt

logo raadvanouderenv2Raad van Ouderen: Ondersteuning nodig bij keuze verpleeghuis

In een advies aan minister Hugo de Jonge van VWS breekt de Raad van Ouderen (RvO) een lans voor het samenstellen van één landelijke site met goed gestructureerde informatie over kwaliteit en kenmerken van alle verpleeghuizen in Nederland. Deze site moet ouderen en mantelzorgers helpen bij het maken van een juiste keuze voor een verpleeghuis. De Raad van Ouderen bestaat uit in totaal 20 personen die een breed netwerk van regionale en landelijke ouderenorganisaties vertegenwoordigen. De RvO is autonoom, agendeert actuele thema’s rondom ouderen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van VWS

Keuzevrijheid verpleeghuis

De RvO maakt zich grote zorgen over de beperkte keuzemogelijkheden die ouderen ervaren bij de overstap van thuis wonen naar een verpleeghuis. Uit een door de Raad uitgevoerde analyse van de wachtlijstcijfers van het Zorginstituut blijkt dat het aantal mensen dat langer dan zes tot dertien weken wacht relatief laag is. Eind 2017 was dit 3,5% van de totale hoeveelheid wachtenden en eind 2018 was dit 4,6% van de wachtenden. Deze cijfers kloppen echter niet met de ervaringen in de praktijk. De Raad constateert dat bijna niemand ervaart te kunnen kiezen. Maar dat men genoegen moet nemen met wat beschikbaar is.

Keuze is vaak gebaseerd op haastwerk

Een opname is vaak haastwerk en te laat in het proces, constateert de Raad van Ouderen. Als er meer tijd is tussen het stellen van de indicatie en de opname, vergroot dat de mogelijkheid om goed voorbereid te kiezen en in te schrijven bij het verpleeghuis van keuze. Nu stellen mensen de indicatie voor een verpleeghuis echter vaak uit, terwijl dit helpt bij een tijdige voorbereiding. De overheid kan tijdige voorbereiding ondersteunen door de nadelige financiële gevolgen voor de zorg thuis met een verpleeghuisindicatie weg te nemen. Ouderen zelf kunnen dit doen door eerder na te denken over een toekomstige verhuizing naar een verpleeghuis. Daarvoor is bekendheid en tijdige beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning van groot belang.

Informatiebehoefte over ‘zachte’ kenmerken

Het advies van de Raad van Ouderen is om naast informatie over kwaliteit en stabiliteit van een verpleeghuis met name de ‘zachte’ kenmerken meer aandacht te geven bij de informatieverstrekking. Kenmerken als geborgenheid, autonomie, diversiteit, zingeving, aandacht voor levensvragen en palliatieve zorg. Voor ouderen is het namelijk erg belangrijk te weten of men zich thuis kan voelen in het verpleeghuis en of men kan blijven leven op de ‘eigen’ manier. De mantelzorgers willen weten of zij de zorg voor hun naaste met een gerust hart kunnen overdragen, wat zij mogen en kunnen in het verpleeghuis en wat hun plek is.

Logeren op proef Maar voor een juiste keuze is meer nodig dan alleen schriftelijke informatie. Ouderen moeten het verpleeghuis vooraf ook kunnen ‘ervaren’, aldus de Raad. Zoals de mogelijkheid om het huis te bezoeken, een film met ervaringsverhalen te bekijken en vooraf op proef te logeren, aldus de Raad.

Zie ook: www.beteroud.nl

Anouk RengelinkWie weet het beste wat ouderen nodig hebben om op een plezierige manier zelfstandig te blijven wonen? Of over welke thema’s ouderen graag mee willen praten? Dat zijn natuurlijk de ouderen zelf! Deze tijden van digitalisering, mondige burgers en veranderende vormen van organisatiestructuren bieden mogelijkheden én uitdagingen om deze ouderen te raadplegen. Daarom is het Zorg Innovatie Forum een jaar geleden gestart met een digitaal Ouderenpanel.

Anouk Rengelink, masterstudente Communicatiekunde, onderzoekt in opdracht van het Zorg Innovatie Forum hoe het digitaal Ouderenpanel uitgebreid kan worden. Dit voert zij uit in het teken van haar masterscriptie. Zij richt haar onderzoek op alle vijfenzestigplussers in de noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Het betreft een kwantitatief onderzoek, waarbij ouderen middels een digitale vragenlijst benaderd worden. In deze vragenlijst kunnen ouderen aangeven welke thema's zij belangrijk vinden in het kader van gezond en gelukkig oud worden. Denk hierbij aan mobiliteit of goede zorg. Bent of kent u vijfenzestigplussers in de noordelijke provincies?

De volgende link brengt u bij de vragenlijst: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0CmMuLb2HltlPb7.

Anouk hoopt met dit onderzoek bij te dragen aan de inspraak van ouderen in de moderne samenleving. Ook de stem van ouderen mag immers gehoord worden.

logo raadvanouderenDatum: 31 januari 2019 Aanvulling op verkenning die is gegeven op 27 november 2018, tijdens het overleg van de Minister van VWS en de Raad van Ouderen.
INLEIDING
Op 11 oktober 2018 heeft Hugo de Jonge, de minister van VWS, de Raad van Ouderen geïnstalleerd. De Jonge vertelde: ‘Je kunt eindeloos over ouderen praten maar je kunt je beter door hen laten adviseren. We praten nog te veel over ouderen als object van zorg terwijl ze steeds langer vitaal zijn en een onderdeel van de samenleving vormen’. De Raad bestaat uit ouderen die de minister adviseren in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg; gevraagd en ongevraagd. De leden zijn aangedragen door de netwerken en organisaties van het consortium Beter Oud en wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze verder kunnen kijken dan hun eigen verhaal maar ook het verhaal van hun achterban kunnen meenemen in hun adviezen.

logoDtZIFAOUD- UITNODIGING - 'AAN DE WANDEL: waar ouderen tegenaan lopen in de publieke ruimte'

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst van de Regiotafel Drenthe en Platform Drenthe-NW Overijssel op vrijdag 8 maart a.s. van 10 tot 13 uur. Via de onderstaande link vindt u de volledige uitnodigingstekst.
Locatie: Karspelhof, Hofstraat 19, 9411 LB Beilen.
Vanzelfsprekend wordt voor koffie/thee en een broodje gezorgd.

Wilt u zich vóór 1 maart aanmelden als u aanwezig wilt zijn? (dit i.v.m. de catering) Gasten zijn welkom en als u dit bericht wilt verspreiden in uw netwerk: GRAAG! We hopen u te zien op 8 maart! Neem voor vragen en uw aanmelding contact op met Nanuschka Csonka-de Wolf van Anders Oud 2030, , 050-8003245

Logo PROO in frameUITNODIGING
De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) nodigt u uit voor het Symposium 'Senioren actief in de samenleving!'

Donderdag 14 maart 2019, 10.30-16.00 uur
Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden

Zie verder: link naar de uitnodiging/opgave

Hierbij nodigen wij u uit voor het symposium OUD, je kunt het zomaar zijn!’ op vrijdag 6 maart a.s. bij de provincie Overijssel, Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, Zwolle.

 

Hieronder treft u het programma aan. Onder het programma vindt u informatie over de aanmelding.

uitnodiging 6maart2020

U kunt zich aanmelden tot vrijdag 28 februari via deze aanmeldlink.

Aanmelden is verplicht i.v.m. catering.Wij vragen voor uw deelname een kleine bijdrage.
Ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers, en professionals van organisaties die lid zijn van HANNN of ZIF of het netwerk Anders Oud 2030 betalen € 7,50 en kunnen hun bijdrage contant voldoen bij de ontvangst op 6 maart.Professionals van organisaties die geen lid zijn van HANNN of ZIF of het netwerk Anders Oud 2030 ontvangen een factuur voor €50,- (ex btw). 

De maximale kosten per organisatie zijn €100,= (ex btw).


Bij no-show of afmelding na 28 februari geldt een no-show fee voor het gehele bedrag.

Wij stellen het op prijs als u deze uitnodiging in uw netwerk wilt verspreiden.

Wij hopen u op 6 maart te verwelkomen in Zwolle.

Namens het hele Anders Oud 2030 team,
Met vriendelijke groet,
Nanuschka Csonka
T: 050-8003245
E:

 

Denktanklogo300x87pxOuder worden willen we allemaal, maar de meesten van ons noemen zichzelf niet graag oud. In de cursus Oud worden, hoe dan? gaan we in zes bijeenkomsten aan de slag met ouder worden. Elke bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. De cursus Ouder worden, hoe dan? is een activiteit waar persoonlijke verrijking, geestelijk actief zijn, gezelligheid en ontmoeting samen komen en centraal staan.

Lees document (pdf)

Programma:
1. Het ‘nieuwe ouder worden’: wat is dat? We zijn als ouderen langer vitaal, gezond, willen een rol spelen in de samenleving, maar hoe? Wat betekent ‘oud zijn’ voor jou, hoe wil je het doen, wat kun je beïnvloeden?
2. Identiteit en waarden: wat heb je te bieden, wie wil je zelf zijn als oudere in tegenstelling tot clichés en reclame, hoe druk wil je het hebben en waarmee?
3. Tijd beleven: het verschil tussen leeftijd en persoonlijk verouderingsproces, hoe kijk je naar je heden/toekomst, je verleden/leven?
4. Ouder worden als donderslag bij heldere hemel: omgaan met verlies, nieuwe kansen grijpen, onveranderbare zaken accepteren, anticiperen op je veroudering.
5. Zingeving: Wat is zinvol leven voor jou? Welke dromen en idealen wil je opnieuw vormgeven, hoe creatief ga je om met mogelijkheden?
6. Pluktijd: leven als pionier in een nieuwe levensfase. Wat ga je plukken en oogsten, hoe houd je je levenskwaliteit en gevoel van welzijn vast, hoe ga je verder?

De cursus wordt georganiseerd door Denktank 60+ Noord.

YvonneRuigrokBegeleiding: Yvonne Ruigrok
Psycho-gerontoloog en werkzaam als preventiewerker. Met als doel te voorkomen dat problemen erger worden dan nodig is. Omgaan met stress, Omgaan met rouw en diverse andere trainingen. Ook cursussen voor ouderen zoals: Voluit leven, Het Verhaal van je leven en Op zoek naar zin. Tegenwoordig bied ik trainingen aan voor mantelzorgers van mensen met dementie, NAH en trainingen hoe als mantelzorger zelf op de been te blijven. Mijn passie: cursussen voor ouderen over hoe ‘goed’ oud te worden kan ik met het aanbod van de cursus Oud en dan? vorm geven en er hopelijk zelf ook van leren!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne:
Cursusvorm: 6 werkbijeenkomsten

Praktische informatie: Locatie: TREFPUNT@HOLDERT; Van Knobelsdorffplein 121; 9203 DH Drachten, Bij/naast het busstation in het centrum van Drachten

Data: Om de twee weken op vrijdagochtend: 14 en 28 februari, 13 en 27 maart, 17 april en 8 mei 2020 Tijd: 10.00-12.00 uur

Cursuskosten: 100 euro (inclusief koffie/thee en informatiemateriaal)

Minimum aantal deelnemers: 10, het maximum is 15 Uiterste inschrijfdatum: 20 januari 2020

Inschrijving bij Anjo Geluk – e-mail:

cursisten over cursus ouderworden